Smith, Sydney.

Smith, Sydney.

Nairobi Defence Force